Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia, które kierujemy do nauczycieli, podnoszą ich kwalifikacje zarówno z zakresu psychoedukacji, jak i profilaktyki problemów środowiska szkolnego. Jest to również oferta skierowana do odbiorcy otwartego na doświadczenie i poznanie nowatorskich technik oraz sposobów przyswajania wiedzy.

Wszystkie warsztaty charakteryzują się: aktywną formą, dostosowaniem do potrzeb danej grupy nauczycieli, zachęcającą do pełnego zaangażowania uczestników, omawianiem rzeczywistych problemów środowiska szkolnego.

Przykładowe tematy:

Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela

CELE:
- nabycie wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, opartych na psychologicznych prawach uczenia się,
- rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w pracy szkolnej.

Uczestnicy szkoleń ze skutecznego zapamiętywania wskazują na dwukrotną poprawę szybkości i efektywności zapamiętywania, a ich wiedza w tym zakresie wzrasta o 70%.

KORZYŚCI:
- poznasz pięć podstawowych technik pamięciowych oraz ich zastosowanie;
- rozwiniesz umiejętność zapamiętywania w krótkim czasie min. 20 różnych jednostek informacji;
- zdobędziesz niezbędną wiedzę do planowania i organizacji własnego rozwoju zawodowego;
- poznasz i przećwiczysz metody efektywnego i kreatywnego nauczania.

ZAGADNIENIA:
1.    Psychologiczne prawa uczenia się z perspektywy nauczyciela.
2.    Rola wyobraźni w procesie nabywania wiedzy.
3.    Techniki pamięciowe oraz ich zastosowanie.
4.    Jak efektywnie wprowadzić zasady skutecznej nauki w klasie szkolnej?

UCZESTNICY: max. 20 osób, nauczycieli, psychologów i pedagogów na co dzień pracujących z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych i ścisłych lub psycholog/pedagog szkolny aktywny zawodowo. Wymagana jest podstawowa znajomość metodyki uczenia dzieci i młodzieży.

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, wizualizacja sterowana, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.

CZAS TRWANIA: 4 godziny szkoleniowe (wersja skrócona) lub 8 godzin szkoleniowych.
W przypadku zainteresowania szkoleniem na poziomie zaawansowanym istnieje możliwość zorganizowania od razu dwudniowego szkolenia w wymiarze 16 godzin szkoleniowych.

Proponowany harmonogram szkolenia (pełna wersja - 8 godzin szkoleniowych):

09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie i sprawy organizacyjne. Jak funkcjonuje moja pamięć? Mózg – funkcje prawej i lewej półkuli w kontekście możliwości zapamiętywania i odtwarzania informacji.
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Rola wyobraźni w skutecznym zapamiętywaniu – wizualizacje sterowane. Zasady efektywnego zapamiętywania. Pary skojarzeń. Technika haków.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Technika spinaczy jako sposób na trudne słowa, także z języków obcych. Słowa-klucze podstawowa forma szybkiego opracowania tekstu.
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Mapa myśli. Jak zastosować psychologiczne prawa uczenia się w codziennej pracy nauczyciela?


Wyzwanie dla współczesnej szkoły – systemy wspomagania koncetracji uwagi wśród uczniów

CELE:
- zwiększenie wiedzy na temat technik koncentracji uwagi wśród uczniów,
- rozwój umiejętności planowania i wdrażania wewnętrznego systemu wspomagania koncentracji wśród uczniów w szkole.

Uczestnicy szkoleń dwukrotnie zwiększają swój poziom wiedzy na temat nowoczesnych technik wspomagania koncentracji uwagi, przy tym o co najmniej 25% szybciej i skuteczniej tworzą plan wewnętrznego systemu wspomagania koncentracji u dzieci i młodzieży.

KORZYŚCI:
- poznasz 5 nowoczesnych technik wspomagania koncentracji u dzieci i młodzieży;
- przećwiczysz umiejętność tworzenia planów ćwiczeń ułatwiających skupienie się swoich uczniów;
- rozwiniesz zdolność tworzenia i testowania wewnętrznego szkolnego systemu wspomagania koncentracji uwagi uczniów.

ZAGADNIENIA:
1.    Nowoczesne techniki wspomagania koncentracji uwagi.
2.    Deficyty uwagi uczniów jako wyzwanie dla współczesnego wychowawcy.
3.    Systemy wspomagania koncentracji – sposoby planowania i wdrażania we własnej szkole.

UCZESTNICY:
max. 20 osób, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy szkolni aktywni zawodowo. Wymagana jest podstawowa znajomość metodyki uczenia dzieci i młodzieży.

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.

CZAS TRWANIA: 8 godziny szkoleniowych

Proponowany harmonogram szkolenia:

09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie się i sprawy organizacyjne. Jak funkcjonuje uwaga? Jakie są jej cechy?
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Skuteczne ćwiczenia na koncentrację uwagi – z perspektywy współczesnej psychologii poznawczej.
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Objawy deficytów objawy i metody pracy z dziećmi z tą trudnością.
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Tworzenie planu wspomagania koncentracji uwagi wśród uczniów oraz metody testowania ich skuteczności.


Czytać każdy może – jak efektywnie pracować z tekstem?

CELE:
- nabycie wiedzy na temat algorytmów czytania i ich wpływu na tempo pozyskiwania informacji,
- rozwój umiejętności czytania selektywnego i sposobów szybkiego opracowania tekstów.

Uczestnicy szkolenia min. trzykrotnie przyspieszą swoje tempo czytania oraz opracowywania tekstów oraz co najmniej dwukrotnie zwiększą swoją wiedzę na temat metodyki szybkiego i efektywnego czytania.

KORZYŚCI:
- nauczysz się, jak nabyć umiejętność szybkiego i efektywnego czytania;
- poznasz podstawową metodykę skutecznego i szybkiego opracowywania tekstów;
- rozwiniesz umiejętność czytania selektywnego;
- nauczysz się, jak zaplanować swój indywidualny trening czytania;
- zaplanujesz podstawowy trening wspomagania umiejętności czytania wśród swoich uczniów.

ZAGADNIENIA:
1.    Efektywne czytanie – podstawowe zasady.
2.    Metodyka pracy z tekstem.
3.    Sposoby szybkiego i skutecznego opracowania tekstu.
4.    Czytanie selektywne jako podstawowe zadanie szkoły XXI wieku.

UCZESTNICY:
Max. 20 osób, nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i ścisłych, wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy aktywni zawodowo, zainteresowani rozwojem u siebie i swoich uczniów umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uzyskaniem podstawowej wiedzy na temat metodyki szybkiego czytania. Wymagana jest podstawowa znajomość metodyki czytania standardowego.

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, praca z różnego rodzaju tekstami źródłowymi.

CZAS TRWANIA: 8 godziny szkoleniowych lub 16 godzin szkoleniowych (pełna wersja)

Proponowany harmonogram szkolenia podstawowego (8 godzin szkoleniowych):

09.00 – 11.00 Powitanie, zapoznanie i sprawy organizacyjne. Pomiar początkowego tempa czytania
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Metodyka szybkiego czytania. Podstawowe ćwiczenia. Pierwszy trening umiejętności
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Sposoby szybkiego i efektywnego opracowywania tekstów
15.30 – 16.00 przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Czytanie selektywne. Pomiar końcowy tempa czytania


Kolorowy zawrót głowy – mapa myśli, czyli osobisty zapis projektu

CELE:
- zwiększenie wiedzy na temat możliwości utrwalenia myśli, pomysłów, planów, projektów w interesujący, kolorowy i bardzo osobisty sposób oraz poznanie zasad tworzenia map myśli,
- nabycie umiejętności „mapowania” i wykorzystania tej techniki.

ZAGADNIENIA:
1.    Mapa myśli, więc … ja już nie muszę? O podstawowych założeniach inteligentnych notatek.
2.    Zasady tworzenia map myśli.
3.    Zastosowanie w pracy i życiu osobistym indywidualnego zapisu projektu.

UCZESTNICY:
Max. 20 osób

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, ekspresja manualna projektów.


Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i młodzieżą

CELE:
- zwiększenie wiedzy na temat technik aktywizujących dzieci i młodzież w nauczaniu,
- rozwój umiejętności planowania własnych zajęć zgodnie z teorią nauczania polisensorycznego.

ZAGADNIENIA:
1.    Rodzaje technik aktywizujących dzieci i młodzież.
2.    Doświadczenie możliwości i ograniczeń zastosowania ćwiczeń aktywizujących.
3.    Planowanie zajęć w zgodzie z ideą polisensoryczności.

UCZESTNICY:
Max. 20 osób

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, pantomima.


Budowanie autorytetu w pracy nauczyciela

CELE:
- nabycie wiedzy na temat metod budowania pozytywnego wizerunku nauczyciela w szkole,
- rozwijanie umiejętności w zakresie samoświadomości i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia autorytetu.

ZAGADNIENIA:
1.    Rodzaje i źródła autorytetu.
2.    Sposoby budowania silnej pozycji w klasie.
3.    Radzenie sobie w sytuacji zagrożenia autorytetu w modelu stopniowania reakcji.
4.    Ja jako nauczyciel – samoświadomość podstawą skutecznej komunikacji z klasą.

UCZESTNICY:
Max. 20 osób

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, symulowane scenki, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.


Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem

CELE:
- zwiększenie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z rodzicami.

ZAGADNIENIA:
1.    Rodzaje sytuacji trudnych w kontakcie z rodzicem.
2.    Osobowość jako źródło wiedzy na temat potencjalnych źródeł zakłóceń w komunikacji z innymi.
3.    Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej – case study i scenki symulowane.

UCZESTNICY:
Max. 20 osób

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, symulowane scenki, case study, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.


Ocenianie kształtujące – ocenianie motywujące

CELE:
- zdobycie wiedzy w zakresie oceniania kształtującego,
- nabycie umiejętność konstruowania efektywnego planu konspektu lekcji wg kryteriów OKM.

ZAGADNIENIA:
1.    Metody oceniania OKM.
2.    Cel lekcji a jej temat.
3.    Kryteria oceny i informacje zwrotne.
4.    Jak zastosować OKM na lekcji?

UCZESTNICY:
Max. 20 osób

METODY:
szkolenie o charakterze warsztatowym, symulowane scenki, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.

Zrealizowane szkolenia:

W ramach współpracy ze szkołami, organizujemy podczas spotkań Rad Pedagogicznych bezpłatne warsztaty dla nauczycieli o następującej tematyce:

Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela

- poznanie i przećwiczenie metod skutecznego nauczania, opartych na psychologicznych prawach uczenia się,
- poznanie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowanie ich w pracy szkolnej.

Wyzwanie dla współczesnej szkoły - systemy wspomagania koncentracji uwagi wśród uczniów

- poznanie i przećwiczenie technik koncentracji uwagi,
- poznanie sposobów umiejętnego organizowania czasu pracy.

Kolorowy zawrót głowy – mapa myśli, czyli osobisty zapis projektu

- poznanie możliwości utrwalenia myśli, pomysłów, planów, projektów w interesujący, kolorowy i bardzo osobisty sposób,
- poznanie zasad tworzenia map myśli,
- nabycie umiejętności „mapowania” i poznanie sposobów wykorzystania tej techniki

Czytać każdy może - jak efektywnie pracować z tekstem

- poznanie alogrytmów czytania i ich wpływu na tempo pozyskiwania informacji,
- poznanie techniki czytania selektywnego i sposobów opracowania tekstów.

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i młodzieżą

- poznanie i przećwiczenie technik aktywizujących dzieci w nauczaniu,
- rozwinięcie umiejętności planowania własnych zajęć zgodnie z teorią nauczania polisensorycznego.EIE Engram od początku swojego istnienia wielokrotnie został nagrodzony i wyróżniony. Docenili nas przede wszystkim nasi Klienci, ale również Eksperci w dziedzinach, w których się specjalizujemy. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Europejski Instytut Edukacji Engram otrzymał tytuł MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW.

Nasz program szkoleń został objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.

Europejski Instytut Edukacji Engram zdobył również tytuł FIRMY SZKOLENIOWEJ ROKU 2013!
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i partnerem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Jesteśmy sygnatariuszem kodeksu Dobrych Praktyk Szkoleniowych i poddaliśmy się procedurze weryfikacji spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Docenili nas:

Uniwersytet Dzieci w Krakowie:
- wykłady dla rodziców z motywacji i rozwijania kreatywności u dzieci - ok. 500 uczestników
- cykl zajęć dla nauczycieli - Planeta Szkoła - 60 uczestników,
- kursy żonglowania podczas Pikniku UD

Uniwersytet Dzieci we Wrocławiu -
- seminaria w ramach Wolontariatu Emocji - ok. 100 uczestników
- wakacyjne warsztaty dla rodziców

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Akademia Umiejętności:
- warsztat dla studentów

Koło Nauk Psychologicznych przy Instytucie Psychologii Stosowanej UJ:
- warsztat dla studentów

Szkoła Podstawowa im. St. Staszica, ul. Szkolna 4, Dankowice

dyrektor: Małgorzata Obstarczyk,
szkolenie zamknięte „Ocenianie”

Gimnazjum, ul. Szkolna 4, Dankowice
dyrektor: Dorota Foltan,
szkolenie zamknięte „Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w szkole – jak motywować ucznia do osiągania sukcesów?”

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich,
ul. A. Słoniny 1, 44-190 Knurów
dyrektor: Anna Misiura,
szkolenie zamknięte „Sztuka motywacji”

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Witosa 4, 32-050 Skawina
dyrektor: Marek Marzec,
szkolenie zamknięte „Wypalenie zawodowe”, dyrekcja brała także udział w szkoleniu otwartym „Motywowanie nauczycieli”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I.J. Paderewskiego,
ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice
dyrektor: Andrzej Burnus
szkolenie zamknięte „Skuteczne zapamiętywanie”

Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a, Częstochowa
dyrektor: Bożena Golachowska,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Gimnazjum nr 3, ul. Toporowskiego 40, Kielce
dyrektor: Jacek Leźnicki,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 17, Zielona Góra

wicedyrektor: Regina Sobków,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Powstańców Śląskich 4, Radom
wicedyrektor: Jerzy Kubicki,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Iwaszkiewicza 11, Oława
wicedyrektor: Brygida Baranowska,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu,
ul. Wierzbicka 89/93
wicedyrektor: Jolanta Basaj,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera
ul. Kardynała B. Kominka 1, 59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
dyrektor: Włodzimierz Liberski,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Szkoła Podstawowa nr 80, ul. Polna 4, Wrocław
Małgorzata Lech – lider WDN,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Zespół Szkół w Raciborowicach, Raciborowice 126, 32-091 Michałowice
dyrektor: Joanna Karyś-Róg,
rada pedagogiczna „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”

Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8, Kraków
dyrektor: Anna Starczyk-Czerwińska,
szkolenie zamknięte „Jak motywować ucznia do osiągania sukcesów?”

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Budryka 7, Bełchatów

dyrektor: Barbara Fesler,
szkolenie zamknięte „Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem”

a także:
Szkoła Podstawowa w Glewcu, Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku, Gimnajzum nr 1 w Brzegu, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 21 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 29 w Radomiu, SP nr 1 w Żaganiu, SP nr 31 w Lublinie, SP nr 2 w Łęcznej, Zespół Szkół w Więcławicach Starych, SP nr 10 we Wrocławiu, SP nr 34 w Kielcach,  ZS w Raciborowicach, MSP nr 9 w Zawierciu, SP nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, SP nr 85 w Krakowie, SP nr 45 w Bytomiu, ZS w Prusicach, ZS nr 5 w Poznaniu, SP nr 33 w Częstochowie, SP nr 38 w Częstochowie, SP nr 1 w Proszowicach, PSP nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu...

TEMAT:

Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela

CELE:

· nabycie wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, opartych na psychologicznych prawach uczenia się,

· rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w pracy szkolnej

ZAGADNIENIA:

1. Psychologiczne prawa uczenia się z perspektywy nauczyciela

2. Rola wyobraźni w procesie nabywania wiedzy

3. Techniki pamięciowe oraz ich zastosowanie

4. Jak efektywnie wprowadzić zasady skutecznej nauki w klasie szkolnej?

UCZESTNICY: max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, wizualizacja sterowana, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład

TEMAT:

Wyzwanie dla współczesnej szkoły – systemy wspomagania koncentracji uwagi wśród uczniów

CELE:

- zwiększenie wiedzy na temat technik koncentracji uwagi wśród uczniów

- rozwój umiejętności planowania i wdrażania wewnętrznego systemu wspomagania koncentracji wśród uczniów w szkole

ZAGADNIENIA:

1. Nowoczesne techniki wspomagania koncentracji uwagi

2. Deficyty uwagi uczniów jako wyzwanie dla współczesnego wychowawcy

3. Systemy wspomagania koncentracji – sposoby planowania i wdrażania we własnej szkole

UCZESTNICY:

max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład

TEMAT:

Czytać każdy może – jak efektywnie pracować z tekstem?

CELE:

- nabycie wiedzy na temat algorytmów czytania i ich wpływu na tempo pozyskiwania informacji,
- rozwój umiejętności czytania selektywnego i sposobów szybkiego opracowania tekstów

ZAGADNIENIA:

1. Efektywne czytanie – podstawowe zasady

2. Metodyka pracy z tekstem

3. Sposoby szybkiego i skutecznego opracowania tekstu

4. Czytanie selektywne jako podstawowe zadanie szkoły XXI wieku

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, praca z różnego rodzaju tekstami źródłowymi

TEMAT:

Kolorowy zawrót głowy – mapa myśli, czyli osobisty zapis projektu

CELE:

- zwiększenie wiedzy na temat możliwości utrwalenia myśli, pomysłów, planów, projektów w interesujący, kolorowy i bardzo osobisty sposób oraz poznanie zasad tworzenia map myśli,
- nabycie umiejętności „mapowania” i wykorzystania tej techniki

ZAGADNIENIA:

1. Mapa myśli, więc … ja już nie muszę? O podstawowych założeniach inteligentnych notatek

2. Zasady tworzenia map myśli

3. Zastosowanie w pracy i życiu osobistym indywidualnego zapisu projektu

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, ekspresja manualna projektów

TEMAT:

Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i młodzieżą

CELE:

- zwiększenie wiedzy na temat technik aktywizujących dzieci i młodzież w nauczaniu,
- rozwój umiejętności planowania własnych zajęć zgodnie z teorią nauczania polisensorycznego

ZAGADNIENIA:

1. Rodzaje technik aktywizujących dzieci i młodzież

2. Doświadczenie możliwości i ograniczeń zastosowania ćwiczeń aktywizujących

3. Planowanie zajęć w zgodzie z ideą polisensoryczności

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład, pantomima

TEMAT:

Budowanie autorytetu w pracy nauczyciela

CELE:

· nabycie wiedzy na temat metod budowania pozytywnego wizerunku nauczyciela w szkole,

· rozwijanie umiejętności w zakresie samoświadomości
i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia autorytetu

ZAGADNIENIA:

1. Rodzaje i źródła autorytetu

2. Sposoby budowania silnej pozycji w klasie

3. Radzenie sobie w sytuacji zagrożenia autorytetu w modelu stopniowania reakcji

4. Ja jako nauczyciel – samoświadomość podstawą skutecznej komunikacji z klasą

UCZESTNICY:

Max. 20 osób

METODY:

szkolenie o charakterze warsztatowym, symulowane scenki, praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład

TEMAT:

Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem

CELE: