Warsztaty dla rodziców

Spotkania edukacyjne, których celem jest szeroko pojęta psychoedukacja rodziców.

W ramach warsztatów poruszane są kwestie związane m.in. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, ADHD i innymi problemami szkolnymi, a także pracą z dzieckiem zdolnym.

Zdajemy sobie sprawę, iż w interakcje dotyczące wychowania wpisane są trudności, opory i wątpliwości, a rozwiązywanie problemów, z którymi boryka się współczesny rodzic wymaga wiele energii, zaangażowania, a przede wszystkim wiedzy. Podczas spotkań w siedzibie Instytutu, uczestnicy mają możliwość rozmowy z psychologiem, pedagogiem, logopedą a także z naszymi trenerami i dydaktykami, którzy oferują swą pomoc w omawianych dziedzinach, instruują i udzielają wskazówek.

Przykładowe tematy:

"Czego Jaś się nie nauczył..." - jak nauczyć swoje dziecko się uczyć?

CELE:
- nabycie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie stosowania podstawowych metod skutecznego uczenia się u swojego dziecka

Uczestnicy szkoleń ze skutecznego zapamiętywania wskazują na dwukrotną poprawę w zakresie szybkości i efektywności zapamiętywania, a ich wiedza w tym zakresie wzrasta o 70%.

ZAGADNIENIA:
1.  Jak funkcjonuje pamięć osoby dorosłej i dziecka?
2.  Jakie ćwiczenia poprawiają koncentrację uwagi?
3.  Rola wyobraźni w procesie uczenia się.
4.  Techniki pamięciowe dla dzieci – jak je stosować?

UCZESTNICY:
Rodzice i opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, max. 16 osób.

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, nastawionymi na doświadczenie działania technik pamięciowych na samym sobie; praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.


Jak zmotywować nastolatka do nauki?

CELE:
- zwiększenie wiedzy na temat sposobów motywowania nastolatka
- rozwój umiejętności w zakresie komunikowania mobilizującego do działania adolescentów

ZAGADNIENIA:
1.    Rodzina z nastolatkiem – nie taki diabeł straszny?
2.    Charakterystyka okresu dojrzewania z perspektywy motywowania do działania.
3.    Sposoby budowania komunikatów wzmacniających motywację dziecka.

UCZESTNICY:
Rodzice nastolatków, max. 16 osób.

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi; praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykład.


Słucham, poznaję, rozumiem – twórczy kontakt z dzieckiem

CELE:
- nabycie wiedzy jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z własnymi emocjami,
- zdobycie umiejętności zachęcania dziecka do współpracy,
i do samodzielności oraz konstruktywnymi sposobami udzielania dzieciom pochwał.

ZAGADNIENIA:
1.    Zasady pomocy dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami.
2.    Zachęcanie do współpracy i samodzielności.
3.    Jeśli nie karać to co?
4.    Pochwała godna pochwały.

UCZESTNICY:
Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, max. 16 osób.

METODY:
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi; praca w parach i podgrupach, dyskusja moderowana, techniki aktywizujące, mini wykładczyli jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z własnymi emocjami; zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności; konstruktywne sposoby udzielania dzieciom pochwał; sposoby uwalniania dzieci od grania ról.